Office Work

Diensten versterken

De verschillende instellingen die het asiel- en migratiebeleid uitvoeren mogen nog zo efficiënt werken, zonder heldere wetgeving zal het beleid niet optimaal functioneren. Omgekeerd mag de wetgeving nog zo duidelijk zijn, zonder goed werkende instellingen botst het beleid vroeg of laat op haar limieten. Een goed beleid, met snelle en kwaliteitsvolle procedures, kan dus maar gevoerd worden wanneer de verschillende instellingen efficiënt (samen)werken en het wetgevend kader duidelijk is. De goede werking van de asiel- en migratieketen staat of valt hiermee. Dat verwezenlijken wordt één van de belangrijke krachtlijnen in de komende jaren.
Bovendien is er nood aan een transparant beleid waarbij op regelmatige basis actuele cijfers en beslissingen worden gepubliceerd. Zo wordt duidelijkheid verschaft aan de belanghebbenden én aan de burger. Dit moet o.a. een dam opwerpen tegen de verspreiding van “fake news”.

Interministeriële conferentie migratie

en integratie

Doel: de opeenvolgende staatshervormingen hebben verschillende bevoegdheden of onderdelen van bevoegdheden over het migratie- en integratiebeleid overgeheveld naar de deelstaten. Om tal van redenen loopt de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus niet altijd optimaal. Om het beleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar te kunnen afstemmen, is het wenselijk een interministeriële conferentie (IMC) op te richten die op regelmatige basis overleg pleegt. Verschillende aspecten van het migratiebeleid zijn tegenwoordig een bevoegdheid van de deelstaten. Een IMC kan op verschillende punten zorgen voor een betere samenwerking tussen de bevoegde beleidsniveaus. Een IMC Migratie en Integratie als overlegplatform stemt het beleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar af en zorgt voor een efficiëntere organisatie.

 

Migratiewetboek

Doel: de leesbaarheid van het vreemdelingenrecht verhogen, de rechtszekerheid vrijwaren en incongruenties binnen de vreemdelingenwet vermijden. De opmaak van een nieuw Migratiewetboek is een uitdaging die al enkele legislaturen meegaat. Nochtans is dit een zo goed als volledig gedeelde wens van iedereen die met vreemdelingenrecht in contact komt, van de burgers, de diensten en de gerechtelijke wereld. Om dit proces tot een goed einde te brengen zal op korte termijn een commissie worden opgericht die onder een vaste voorzitter zal werken. Deze commissie zal worden samengesteld uit o.a. experten uit de asiel- en migratiediensten, academici, experten uit de gerechtelijke wereld en ervaringsdeskundigen uit het werkveld.

 
 

Transparant en 'evidence based' beleid

Doel: het kunnen beschikken over complete en correcte data die een “evidence based” beleid mogelijk maken; Het publiek maken van actuele cijfers en beslissingen moet het beleid duidelijker maken en indianenverhalen de wereld uithelpen. Het asiel- en migratiebeleid wekt bij veel mensen emoties los, met als gevolg veel “fake news” dat via allerlei kanalen verspreid wordt. De remedie daartegen is een overheid die open kaart speelt en zo snelle factchecks eenvoudiger maakt. Er wordt een toegankelijke website opgericht waarop de belangrijkste cijfergegevens, beslissingen, wetswijzigingen en algemene en duidende info inzake asiel- en migratie zullen verschijnen. Veel van dit cijfermateriaal is vandaag al beschikbaar en eenvoudig te raadplegen. Toch zijn er nog blinde vlekken. Meer transparantie en actuele informatie zal deze onduidelijkheid wegnemen. In samenwerking met het federaal migratiecentrum Myria wordt er gewerkt aan een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten. Het parlement krijgt inzage in de afgesloten terugnameovereenkomsten, zonder de vertrouwelijkheid ervan in gevaar te brengen.