Men on Construction Site

Migratie als motor 

Een verstandig migratiebeleid versterkt alle betrokken partijen. Onze arbeidsmarkt wordt versterkt met de arbeidskrachten die we nodig hebben, via studiemigratie trekken we “knappe koppen” aan, en de landen van herkomst genieten mee van de opgedane ervaringen die deze migranten mee terug naar huis nemen. Ook specifieke vormen als circulaire migratie dragen hiertoe bij. Het recht op een gezinsleven wordt gerespecteerd. De voorwaarden om aan gezinshereniging te doen zullen worden getoetst aan de wetgeving van de buurlanden, en indien nodig worden aangepast. Deze voorwaarden zullen efficiënter worden gecontroleerd.

Studiemigratie

De potentiële positieve bijdrage van studiemigratie aan onze samenleving zal ten volle benut worden. Hiervoor wordt de komende beleidsperiode werk gemaakt van de omzetting naar nationaal recht van de EU richtlijn 2016/801 van 11 mei 2016. De overgang naar de arbeidsmarkt na afloop van studies wordt vergemakkelijkt door het invoeren van een overgangsperiode voor het zoeken naar werk voor buitenlandse studenten. Daarnaast wordt de rol van de lokale besturen voor de verlenging van het studentenverblijf verduidelijkt.

 

Arbeidsmigratie

Inzake arbeidsmigratie wordt in eerste instantie het in België aanwezige arbeidspotentieel (werkzoekenden en inactieven) geactiveerd. Vervolgens wordt er gekeken naar geschikte profielen binnen de Europese Unie. In laatste instantie wordt er gekeken naar economische
migratie uit landen buiten de Europese Unie. Het arbeidsmigratiebeleid heeft nog een onbenut potentieel om verder bij te dragen aan een positief migratieverhaal in België. Ook hiertoe wordt werk gemaakt van de omzetting van richtlijn 2016/801 wat betreft onderzoekers, vrijwilligers en stagiairs. Zoals eerder vermeld, wordt, in overleg met de bevoegde deelstaten, geïnvesteerd in digitalisering met het oog op efficiëntere procedures voor zowel werkgever als arbeidsmigrant voor de gecombineerde vergunning. Er wordt ingezet op het vereenvoudigen van de procedures voor “werkvakantie-programma’s” vanuit landen waarmee reeds bilaterale akkoorden bestaan, zoals Canada, Australië of Zuid-Korea. Deze programma’s laten jongeren toe om gedurende één jaar in België te werken en te reizen. Ze bieden een meerwaarde voor zowel herkomstland als land van bestemming. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er op onze arbeidsmarkt geen gaten vallen. België zal deze profielen op korte termijn nodig hebben in verschillende sectoren, waaronder de zorg.

Circulaire migratie

Ook circulaire migratie, wanneer vreemdelingen een beroeps- of studie-ervaring opdoen in België om daarna terug te keren naar het herkomstland en bij te dragen aan hun gemeenschap, kan een meerwaarde zijn voor zowel het herkomstland als het land van bestemming. Bovendien is circulaire migratie vandaag de dag al een realiteit. Vreemdelingen moeten hiertoe verder de mogelijkheid krijgen door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of stage, die ze bij terugkeer naar hun thuisland verder in de ontwikkeling van hun land gebruiken. Het tegemoetkomen aan deze realiteit door het stroomlijnen van de procedures en de reeds vermelde omzetting van EU richtlijn 2016/801, moet bijdragen tot een grotere rechtszekerheid en vreemdelingen aanmoedigen terug te reizen naar het herkomstland op moment van het verlopen van het verblijf. Good practices van eerdere projecten worden geïdentificeerd in overleg met de bestaande partners Enabel en IOM, zoals de door de vorige Staatssecretaris opgestarte projecten in Marokko, Senegal en Tunesië. Het gaat om projecten die bepaalde profielen via een opleiding klaarstomen voor zowel de arbeidsmarkt van het land van herkomst als van België. Tevens wordt bijvoorbeeld ingezet op het samenbrengen van zelfstandigen van zowel België als Senegal, voor informatie- en ervaringsuitwisseling en met het oog op toekomstige samenwerking.

 
 

Kort verblijf

Te vaak bestaat vandaag onduidelijkheid over de toepassing van de regels voor het verkrijgen van een visum kort verblijf. België wil de toegang tot het grondgebied waarborgen voor toeristen, familieleden van in België verblijvende vreemdelingen… die aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor wordt bekeken met de DVZ hoe kan verzekerd worden dat het vestigingsgevaar voor de visumaanvrager op een redelijke en proportionele wijze wordt beoordeeld, rekening houdende met de waarborgen van artikel 8 EVRM. Anderzijds wordt ook het oneigenlijk gebruik van de procedure tegengegaan.

 

Gezinshereniging

Gezinshereniging blijft een zeer belangrijk migratiekanaal in België. Het recht op een gezinsleven is een fundamenteel recht, maar we kiezen ervoor om onze procedures meer in overeenstemming te brengen met onze buurlanden en misbruiken tegen te gaan. Hiertoe zal in 2021 een wetsontwerp worden voorgelegd aan de regering, waarbij o.a. de termijn voor uitzonderingen op bepaalde voorwaarden voor gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zal worden herbekeken.