Police Car

Misbruiken aanpakken

Een humaan, maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid houdt in dat misbruik van de bestaande procedures streng moet aangepakt worden. Op alle domeinen van het asiel- en migratiebeleid zal consequent ingezet worden op het voorkomen en wegwerken van dit misbruik. Dit kan gaan om klaarblijkelijk ongegronde volgende verzoeken om internationale bescherming, het verkrijgen van een studentenvisum enkel om legaal naar België te kunnen reizen , het liegen over minderjarigheid…

Misbruiken aanpakken

De wijziging van de Vreemdelingenwet in 2018 heeft de procedures bij het CGVS al enigszins aangescherpt om bepaalde procedures sneller te behandelen via een versnelde procedure of een ontvankelijkheidsfase, bijvoorbeeld bij veilige landen van herkomst, verzoeken door begeleide minderjarige, et cetera. Deze procedures zullen verder toegepast worden.

Gezien de stijging van verzoeken van personen die reeds internationale bescherming genieten in een andere EU-lidstaat, is het nodig deze procedure verder onder de loep te nemen en te kijken of een eventuele kortere beroepstermijn of niet-schorsend beroep voor deze doelgroep mogelijk is. Het blijft belangrijk deze personen afdoende te informeren over hun statuut in de andere EU-lidstaat. Er zal met de buurlanden gekeken worden of een samenwerking mogelijk is teneinde accurate informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de sociale rechten in dat land. Op Europees niveau zullen we pleiten voor een gelijkwaardige bescherming in elke EU-lidstaat.

De afgelopen jaren werd sterk ingezet op het systematisch opvolgen van begunstigden van internationale bescherming die terugreizen naar hun land van herkomst. Daartoe werd een samenwerkingsverband gesloten met de luchtvaartautoriteiten van Zaventem en Gosselies. Aangezien een significant aantal personen gebruik maakt van luchthavens van andere Europese landen, werd een samenwerking opgezet met Nederland, Duitsland en Italië. Het project “Refureturn” zal verder uitgebreid worden naar een samenwerking op Europees niveau waarbij wederzijdse informatie-uitwisseling op efficiënte en beveiligde manier plaatsvindt. In samenwerking met de Europese Commissie zal er een specifiek platform ontwikkeld worden dat door alle Europese lidstaten wordt gebruikt.

Daarnaast wordt België ook geconfronteerd met een hoog aantal verzoeken waarvoor België niet bevoegd is op grond van de Dublinverordening. De effectieve overdrachten naar de bevoegde lidstaten blijven laag. De DVZ zal deze dossiers snel en strikt blijven opvolgen en er zal samen met Fedasil meer ingezet worden op de realisatie van effectieve overdrachten naar de andere EU-lidstaten.

Vandaag kunnen minderjarigen die hier met hun ouders verblijven, zelf elk een apart verzoek om internationale bescherming indienen. Om de opvang te verlengen en een repatriëring uit te stellen wordt deze mogelijkheid soms misbruikt door elk van de minderjarige kinderen om de beurt een verzoek te laten indienen. Het CGVS behandelt deze verzoeken enkel ten gronde nadat er een aangetoond “eigen belang” van het kind is bij de procedure. Dit is slechts uitzonderlijk het geval, bijvoorbeeld bij een risico op genitale verminking. De regering zal verdere maatregelen onderzoeken voor deze vorm van misbruik, in overeenstemming met het internationaal en Europees recht.

Er zal gewerkt worden aan een snellere en betere identificatieprocedure, onder meer door snellere detectie van documentenfraude, maar ook door een multidisciplinair leeftijdsonderzoek, om zo te kunnen garanderen dat snel de nodige omkadering kan gegeven worden aan wie het nodig heeft, maar dat deze plaatsen ook voorbehouden blijven voor hen die er werkelijk recht op hebben. Op deze manier komen meerderjarigen niet terecht in de observatie-en oriëntatiecentra voor NBMV, waar de plaatsen op dit moment erg schaars zijn.

De regering zal ook misbruik van studentenvisa tegengaan, bijvoorbeeld door de controle van documenten in een vroeger stadium uit te voeren en een striktere jaarlijkse controle van de studievoortgang.