• Sammy Mahdi

Audit asiel- en migratiediensten van start: Mahdi wil procedures gevoelig inkorten

De audit van de asiel- en migratiediensten die aangekondigd werd door Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, kan officieel van start gaan. De openbare procedure die opgestart werd in mei 2021 tot aanstelling van een opdrachtnemer is afgerond. Na een uitgebreide en onafhankelijke selectieprocedure door een jury wordt de opdracht toevertrouwd aan Capgemini Belgium.

Met deze audit wordt een analyse gemaakt van de 4 diensten die werken binnen het asiel- en migratiebeleid. Dat zijn de volgende: het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.


Staatssecretaris Sammy Mahdi is blij dat de audit nu echt van start kan gaan:

“Er is te lang te weinig geïnvesteerd in onze asiel- en migratiediensten. Dat resulteert in een achterstand aan migratiedossiers, ellenlange asielprocedures en gebrek aan digitalisering én samenwerking tussen de verschillende administraties. Ook de huidige opvangcrisis bewijst dat er in de toekomst efficiënter moet kunnen gewerkt worden op verschillende vlakken om asielaanvragen sneller te verwerken en de uitstroom uit het opvangnetwerk te verhogen”. 

Deze audit zal daar toe bijdragen, naast onder meer de lopende aanwerving van 700 bijkomende personeelsleden en de opmaak van een migratiewetboek.

“Al deze elementen zullen ons toelaten om sneller beslissingen te nemen, de verblijfsprocedures merkelijk korter te maken en een aanklampend beleid te kunnen voeren. Zo bijvoorbeeld, moet het mogelijk zijn om asielaanvragen binnen de zes maanden af te handelen, terwijl dat nu gemiddeld een jaar duurt of zelfs langer”, 

zegt Sammy Mahdi.


Om voldoende kwaliteitswaarborgen te hebben, werd de jury breed samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen, Fedasil, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het federaal kenniscentrum Myria.


Elke offerte werd beoordeeld op verschillende criteria zoals prijs, expertise van de opdrachtnemer aangaande de opdracht, methodologie, projectaanpak en klantgerichtheid. Het voorstel van Capgemini houdt ook garanties in om de vooropgestelde timing te behalen: de resultaten van audit zullen beschikbaar zijn tegen de zomerperiode van 2022.


***

Bijkomende informatie over de audit van de diensten

Wat zal precies geauditeerd worden?

  • De onderzoeksvragen zijn opgesplitst in twee delen; overkoepelende vragen en specifieke vragen per dienst.

  • Het eerste deel spitst zicht toe op de ketenbenadering, het personeelsbeleid en de digitalisering van de diensten.

  • Het tweede deel gaat over interne organisatie, de communicatie en gegevensuitwisseling met de burger/migrant en de optimalisatie van de verblijfsprocedures.

  • Enkele concrete voorbeelden:

  • Aanklampend beleid: Jaarlijks worden er 24.000 bevelen om het grondgebied te verlaten worden geprint. Al deze bevelen moeten individuele opvolging krijgen in het kader van het aanklampend beleid van Staatssecretaris Mahdi. Dat is een grote beleidswijziging en de diensten moeten zich daar anders op organiseren.

  • Achterstand dossiers: Hoe komt die tot stand? Hoe moet die weggewerkt worden? Kunnen we naar flexibele pools gaan van medewerkers om achterstanden weg te werken of instromen van dossiers op te vangen? Welke zijn de verschillende bottlenecks in de lange keten van de asieldiensten tussen DVZ, CGVS, Fedasil en RVV.

  • Digitalisering: de diensten werken nu nog als 4 eilanden naast elkaar. Hoe kan de informatiedoorstroming tussen de diensten verbeterd worden? Vandaag zitten er heel wat constructiefouten in de uitwisseling van informatie tussen de diensten. Zo bijvoorbeeld, moet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dit moment zijn arresten nog printen om deze dan fysiek naar de Dienst Vreemdelingenzaken te brengen, waar ze opnieuw worden ingescand.

Hoe is de procedure verlopen?

  • In mei 2021 werd een mededingingsprocedure met onderhandeling gelanceerd volgens artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Kandidaten dienden voldoende expertise te hebben om deel te nemen wegens de omvang van deze audit. Daarom werd een eerste selectiefase georganiseerd. Deze selectiefase werd afgesloten in juni 2021.

  • Vervolgens hadden de geselecteerde kandidaten tot 18 augustus om een diepgaand voorstel in te dienen op basis van het bestek. Het bestek bevat uitgebreide info over de werking van de asiel- en migratiediensten, bepaalt de gunningscriteria en geeft de gedetailleerde onderzoeksvragen weer.

  • 5 offertes werden ontvangen en beoordeeld door de jury. Na beoordeling door de jury diende een stand still periode van 15 dagen in acht genomen te worden waarin de andere kandidaten nog beroep tegen de beslissing konden indienen. Niemand diende een beroep in.