• Sammy Mahdi

Hoorzitting: DVZ en speciale Gezant bevestigen: geen soepeler regularisatiebeleid voor hongerstakers

Vandaag vond in het federaal parlement een hoorzitting plaats over de mensen zonder papieren die in hongerstaking gingen in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel, met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd. Tijdens de hoorzitting deden Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, en speciale Gezant Dirk Van Den Bulck hun relaas van de gebeurtenissen tot en met de stopzetting van de hongerstaking op 21 juli. Tijdens de hoorzitting bevestigden de directeur-generaal van de DVZ en de speciale Gezant dat ondanks de druk van de hongerstakers een soepeler regularisatiebeleid nooit tot de opties behoorde.

Staatssecretaris Sammy Mahdi ging ettelijke malen in gesprek met verschillende betrokkenen, zoals middenveldorganisaties, de woordvoerders van de hongerstakers als hongerstakers zelf. Dat was reeds het geval voor de start van de hongerstaking. Meer dan 15 ontmoetingen vonden plaats met de betrokken actoren tussen februari en 21 juli 2021. De Staatssecretaris herhaalde in al zijn gesprekken dat regularisatie een uitzondering is, waarbij het oneerlijk zou zijn mochten hongerstakers soepeler behandeld worden:

"Van bij het begin ben ik heel duidelijk en transparant geweest. Een collectieve regularisatie of soepeler regularisatiebeleid voor hongerstakers is niet wenselijk. Maandenlang heb ik verduidelijking gegeven bij het huidig regularisatiebeleid, geprobeerd misvattingen de wereld uit te helpen en duiding gegeven over de wijze waarop individuele dossiers door de Dienst Vreemdelingezaken worden behandeld. Voor valse hoop of beloftes moet je niet bij mij aankloppen. 

Een regularisatie is een uitzonderingsprocedure. Dit kan toegestaan worden als de aanvrager niet via de andere legale migratiekanalen een verblijfsrecht heeft verkregen, zoals bijvoorbeeld via arbeidsmigratie, studiemigratie, gezinshereniging, de asielprocedure of humanitair visum. Bij de beoordeling wordt steeds rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen. Het regularisatiebeleid is er net om de meest kwetsbare personen die niet voldoen aan de voorwaarden van een legaal migratiekanaal toch bij uitzondering een verblijfsrecht te geven.

Alle personen die meededen aan de hongerstaking zijn dan ook aangespoord geweest om een aanvraag om humanitaire regularisatie in te dienen, zodat hun dossier individueel onderzocht kan worden volgens het huidige regularisatiebeleid. Vandaag zijn er 442 dossiers ingediend. Na onderzoek van een deel van de dossiers blijkt dat een groot deel van de hongerstakers niet tot de groep van meest kwetsbare personen behoort. Tot nu toe werden in 79 dossiers beslissingen genomen die betrekking hebben op 93 personen: 24 personen kregen een positief antwoord, 69 personen werd de gunst van regularisatie geweigerd.

“Elk dossier wordt minutieus onderzocht door de diensten. Alle beslissingen zijn omstandig gemotiveerd en genomen op basis van alle elementen in een dossier, zowel positieve als negatieve elementen. Elke aanvrager van regularisatie krijgt daarbij eenzelfde behandeling, 

zegt Sammy Mahdi.


Indien het dossier van de betrokkene werd onderzocht en de gunst van de regularisatie niet werd toegekend, is het belangrijk dat iedereen éénduidig dezelfde boodschap geeft, namelijk dat de toekomst van deze persoon niet in België ligt. Wie een negatieve beslissing krijgt, wordt begeleiding aangeboden in de vorm van informatie over vrijwillige terugkeer en een uitnodiging voor een individueel gesprek met een terugkeerbegeleider om de opties te overlopen. Hiertoe werd de nieuwe ICAM-procedure (Individual Case Management) uitgewerkt door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De hoorzitting in het parlement vond plaats met open deuren, en dus niet achter gesloten deuren zoals oorspronkelijk gepland. Sammy Mahdi had hier uitdrukkelijk om gevraagd aan de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken:

 Al maanden beantwoord ik vragen van organisaties, parlementsleden en pers in alle transparantie. Vandaag ook weer in het parlement. Nooit ga ik het gesprek uit de weg. Ik vind dat de logica zelve.  Mijn beleid is er net op gericht om meer transparantie te brengen. Getuige daarvan is de allereerste voorstelling ooit in het parlement van het activiteitenverslag van de DVZ, waarin ook informatie werd opgenomen over humanitaire visa en regularisaties.  Ik hoop dat we dit nu kunnen afsluiten en allen samen kunnen werken aan een beter, efficiënter en humaner asiel- en migratiebeleid

, sluit Sammy Mahdi af.


Hier vindt u de tussenkomst van Staatssecretaris Mahdi tijdens de hoorzitting:

21.12.10 TussenkomstMahdi_Comm BiZa_Hongerstakers
.docx
Download DOCX • 28KB