• Sammy Mahdi

Lijst veilige landen herbevestigd

Jaarlijks wordt de lijst van veilige landen van herkomst vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Ook dit jaar blijft de lijst ongewijzigd. Deze lijst wordt vastgesteld op basis van de onafhankelijke beoordeling van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). De volgende landen worden op dit ogenblik als veilige landen van herkomst beschouwd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië, India en Georgië.

Het CGVS verleent iemand die om bescherming vraagt en afkomstig is uit een veilig land van herkomst alleen een beschermingsstatus wanneer hij of zij fundamentele redenen opgeeft waarom het land in zijn geval geen veilig land van herkomst is.


Het CGVS kan de verzoeken om internationale bescherming van verzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst volgens de versnelde procedure behandelen. Bij toepassing van de versnelde procedure kan gebruik gemaakt worden van een verkorte oproepings- behandelings- en beroepstermijn van respectievelijk 2 kalenderdagen, 15 werkdagen en 10 kalenderdagen. De verkorte termijn van 10 dagen om een beroep in volle rechtsmacht in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is enkel van toepassing wanneer de behandelingstermijn van 15 werkdagen door het CGVS, te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier dat door de Dienst Vreemdelingenzaken werd overgezonden, effectief werd gerespecteerd.


Er werd gevraagd een advies uit te brengen over Algerije, Marokko, Tunesië en Moldavië gezien zij door heel wat EU-landen als veilig worden beschouwd. Het CGVS oordeelt dat er onvoldoende zekerheid is om duurzaam vast te stellen dat er geen sprake van vervolging is in het kader van de Conventie van Genève.