• Sammy Mahdi

Mahdi sluit verder net voor schijnrelaties en schijnerkenningen : “Geen kans geven om te frauderen"

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit van Staatssecretaris Sammy Mahdi goed dat schijnhuwelijken, schijn-wettelijke samenwoonsten en schijnerkenningen van kinderen die gedaan worden louter om verblijfsrecht in ons land te krijgen veel moeilijker maakt.

Er vinden steeds meer onderzoeken naar schijnrelaties plaats. In 2021 werd de Dienst Vreemdelingenzaken maar liefst 8.257 keer geconsulteerd in het kader van vermoedelijke schijnrelaties. Dat is beduidend meer dan in 2020 (7244 dossiers). Denk dan aan huwelijken waar één van de partners heel jong is, gearrangeerde huwelijken of situaties waarin er betaald wordt om te huwen. Het vreemdelingendossier van de DVZ kan vandaag al informatie bevatten over oudere of nog bestaande relaties en dus helpen bij de beoordeling of het om een schijnrelatie gaat of niet.


Toch blijven sommige personen herhaaldelijk pogingen ondernemen om een schijnrelatie aan te gaan via uiteenlopende wegen, zoals bij verschillende gemeenten of ambassades, én zelfs in verschillende landen om de huwelijksakte nadien te laten erkennen in ons land en zo verblijfsrecht te verkrijgen.


Vandaag weet een Belgische gemeente of consulaire post in het buitenland niet altijd of de betrokkene in het verleden reeds schijnhuwelijken heeft trachten af te sluiten of een poging tot (schijn)huwelijk geweigerd zag. Om die reden wordt in het rijksregister bijkomende informatie toegevoegd over dergelijke pogingen. Het gaat om eerdere onderzoeken naar schijnrelaties en de aan -of afwezigheid van het attest “geen huwelijksbeletsel”. Deze gegevens worden uitgewisseld tussen de gemeentebesturen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de consulaire diensten. Zo kunnen alle bevoegde overheden onmiddellijk zien of iemand in het verleden reeds geprobeerd heeft om een schijnhuwelijk af te sluiten en kan een onderzoek gestart worden of de huwelijksakte geweigerd worden.

“We sluiten verder het net voor mensen die een schijnhuwelijk willen aangaan. In het buitenland een schijnhuwelijk proberen aan te gaan enkel en alleen om iemand hier verblijfsrecht te laten krijgen, dat moet stoppen. Van zodra iemand één maal probeert  een schijnrelatie af te sluiten, wordt dit geregistreerd en  zichtbaar voor alle bevoegde instanties. Zo kan er onmiddellijk ingegrepen worden bij nieuwe pogingen. Schijnhuwelijken of samenwoonsten om verblijfspapieren te krijgen, is niets minder dan pure fraude. We moeten dit te allen prijze proberen te voorkomen”, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Ook schijnerkenningen tegengaan in het belang van het kind


Helaas neemt de afgelopen jaren ook het aantal schijnerkenningen van minderjarigen toe met als doel om verblijf te krijgen. Het afgelopen jaar onderzocht de DVZ 1.800 gevallen van frauduleuze erkenning van kinderen. Het gaat daarbij onder meer over veelvuldige erkenningen door eenzelfde vader van kinderen bij diverse vrouwen.


Om schijnerkenning tegen te gaan, zullen ook alle onderzoeken en beslissingen die genomen werden in het kader van een vermoeden of bewijs van schijnerkenning geregistreerd worden in het rijksregister. Zo zullen gemeenten, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de consulaire diensten ook onmiddellijk kunnen zien of er ooit al een weigering van erkenning is geweest of een ouder al meerdere kinderen heeft erkend. In het belang van het kind is het immers belangrijk om zo snel als mogelijk te kunnen ingrijpen en een schijnerkenning te kunnen voorkomen.

“Schijnerkenningen van kinderen zorgt voor schrijnende situaties. We stellen vaak met lede ogen vast dat het kind zelf, na de frauduleuze erkenning en na toekenning van het verblijf aan de erkenner, aan zijn lot wordt overgelaten en opgroeit zonder relatie met die ouder. Kinderen onder valse voorwendsels gebruiken om aan verblijfspapieren te geraken, dat mogen we nooit tolereren. Het kind is daar steeds de dupe van”,

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi.