• Sammy Mahdi

Migratiewetboek Mahdi: Architectuur goedgekeurd door Ministerraad

Vandaag keurde de federale Ministerraad op voorstel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de eerste contouren van het nieuwe migratiewetboek goed. Het is de eerste belangrijke stap in de realisatie van een efficiënter, kwaliteitsvoller en sneller vreemdelingenrecht in ons land.


Een nieuw migratiewetboek is een absolute noodzaak. Vriend en vijand is het erover eens dat de vreemdelingenwetgeving enorm complex, ondoorzichtig en soms zelfs tegenstrijdig is geworden. De Vreemdelingenwet werd sinds 1980 maar liefst 109 maal gewijzigd. En van die 109 wijzigingen gebeurden er 40 de laatste 6 jaar. Ook Europese wetgeving had een invloed op de coherentie en leesbaarheid van sommige bepalingen. Bovendien laat de huidige vreemdelingenwetgeving niet altijd toe om afdoende in te spelen op de grote uitdagingen op vlak van migratie van vandaag. Zo bijvoorbeeld, kent ons land vandaag jaarlijks ongeveer 150.000 migratiebewegingen van buitenlanders naar België om diverse redenen. Zo bijvoorbeeld, waren er in de jaren ’80 amper ongeveer 5.000 verzoekers om internationale bescherming. Vandaag zijn er dat jaarlijks meer dan 25.000.

De architectuur van het nieuwe migratiewetboek is nu uitgetekend en gevalideerd door de federale regering. De architectuur bevat algemene basisprincipes zoals redelijke behandeltermijnen, coherente beroepsprocedures, een dynamisch opvangsysteem, een duidelijk kader voor terugkeer en de bescherming van personen in een kwetsbare situatie. Dat alles moet op termijn zorgen voor efficiëntere procedures, snellere doorlooptijden en meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor vreemdelingen.

De huidige vreemdelingenwet is te vaak een barrière om efficiënt te kunnen werken. Vergelijk het met een computer die 25 jaar oud is. Het voelt soms alsof we met een oude Windows 95 de problemen van 2022 proberen op te lossen. Dat lukt natuurlijk niet. We hebben nood aan een nieuw instrument om een efficiënt en kwaliteitsvol asiel -en migratiebeleid te voeren dat aansluit bij de uitdagingen van de 21e eeuw , zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi.

De eerste contouren kwamen tot stand na een breed maatschappelijk proces met inbreng van diverse experten uit de academische wereld, sociaaleconomische organisaties, niet-gouvernementele organisaties en overheden op verschillende bevoegdheidsniveaus. In totaal werden maar liefst 92 stakeholders bevraagd naar pijnpunten en mogelijke verbeterpunten inzake de vreemdelingenwetgeving. Vertegenwoordigers van 34 actoren werden tevens gehoord tijdens hoorzittingen. De werkzaamheden worden getrokken door een onafhankelijke Commissie onder leiding van professoren Dirk Vanheule en Luc Leboeuf.


Op basis van deze architectuur wordt door de commissie en de werkgroep gewerkt richting een eerste uitgeschreven versie van het migratiewetboek. De betrachting is om in 2023 een eerste ontwerp over te maken aan de Raad van State.


Staatssecretaris Sammy Mahdi:

Ik wil mijn grote dank uitspreken aan iedereen die een rol speelt bij de totstandkoming van het nieuwe migratiewetboek. Ik besef dat dit een titanenwerk is zonder weerga. Over het migratiewetboek wordt al meer dan een decennium gesproken. Deze eerste steen is echt hoopgevend.