• Sammy Mahdi

Ontradingscampagne via Facebooklive

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


In het kader van een goed werken asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, startte een campagne in de Braziliaanse gemeenschap om te vermijden dat mensen om verkeerde redenen in een asielprocedure belanden. Onder meer via Facebooklive.


Sinds juli 2020 stellen de diensten een opvallende grote stijging vast bij Brazilianen die verzoeken om internationale bescherming. Tot en met oktober 2020 gaat het over 231 verzoeken. De jaren daarvoor was dat cijfer bijna nihil. Door de goede monitoring van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de onmiddellijke reactie op deze plotse stijging worden lange procedures vermeden.

Correcte informatie verspreiden in het asiel en migratiebeleid is cruciaal. Zo werd de Braziliaanse gemeenschap in België goed geïnformeerd over de asielprocedure. De voorbije weken werd een informatiecampagne op sociale media opgezet. Ook werd er contact gelegd met organisaties en personen uit de Braziliaanse gemeenschap om deze informatie te verspreiden. Op vraag van de gemeenschap hield DVZ met de directeur generaal een Facebooklive. Dit was meteen een primeur in de geschiedenis van DVZ en deze Facebooklive werd meteen gevolgd door 140 mensen. Nadien werd deze video tot nu 50 keer gedeeld.


Sammy Mahdi: “In sommige gemeenschappen bestaat soms fake news over hun verblijfsrechten. Met deze campagne maken we duidelijk dat de asielprocedure geen vervanging is van de procedure om een arbeidskaart te krijgen. Corona dwingt ons om het creatief aan te pakken, onder meer via Facebooklive. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.”


Deze Brazilianen blijken vaak niet op de hoogte te zijn dat ze in de asielprocedure terechtkomen en via deze weg geen kans maken op recht op verblijf. Ze halen vaak zelf geen elementen aan die wijzen op een gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer naar Brazilië. Dit is echter de grond om als vluchteling erkend te kunnen worden. Door een grote toename van deze dossiers zouden de diensten overbelast kunnen raken, terwijl de mensen die bescherming nodig hebben in de rij blijven wachten.

In de Braziliaanse gemeenschap leefde de idee dat het onlangs afgeschafte aanmeldformulier van DVZ zou kunnen leiden tot een regularisatie. Vaak gaat het om mensen die al enige tijd in België verblijven. Die krijgen allen informatie over vrijwillige terugkeer en hoe ze kunnen geholpen worden terug te keren naar hun land.


Sammy Mahdi: “Door de vele aanvragen van Brazilianen geraken onze diensten overbelast en duren de procedures te lang. Samen met de diensten monitoren we dergelijke fenomenen. Onmiddellijk actie ondernemen en mensen duidelijk informeren heeft een directe impact.”


De Staatssecretaris heeft het Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gevraagd om de dossiers van deze verzoekers bij voorrang te behandelen op grond van artikel 57/6, §2, 3° van de Vreemdelingenwet. De beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting bij een eventuele negatieve beslissing zullen dan ook bij voorrang behandeld worden. Dat zorgt ervoor dat hun aanvragen op kortere termijn kunnen worden behandeld, zodat zij ook snel zullen weten waar ze aan toe zijn.