• Sammy Mahdi

Sammy Mahdi, Fedasil en de sociale partners van de bouwsector begeleiden asielzoekers naar werk

Op initiatief van Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en migratie, sluiten Fedasil en de sociale partners van de bouwsector een samenwerkingsakkoord af met het oog op het begeleiden van asielzoekers in de bouw. Dat gebeurt via Constructiv, een fonds voor bestaanszekerheid van en voor de bouwsector die werkgevers en werknemers in de sector ondersteunt.


De samenwerking past in het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ van Staatssecretaris Sammy Mahdi. Het doel van het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ is om via een centrale aanpak asielzoekers tijdens hun verblijfsprocedure te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De afgelopen maanden werden al projecten uitgerold met verschillende bedrijven. Denk maar aan La Petite Merveille in Durbuy of Westvlees. Sinds de lancering van het actieplan hebben al meer dan 50 bedrijven zich aangemeld bij Fedasil om samen te werken.


De bouwsector komt handen te kort. Om het hoofd te bieden aan de vele bouw- en renovatieplannen in ons land zijn naar schatting zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk, maar de instroom naar de sector is te beperkt. De bouwsector lanceerde onlangs al een grootschalige imagocampagne “De Bouw Kijkt Verder” om de instroom van nieuwe arbeidskrachten te bevorderen. Ook asielzoekers kunnen helpen.


Daarom sluiten de sociale partners van de bouwsector, Fedasil en Staatssecretaris Mahdi een samenwerkingsakkoord af waardoor asielzoekers op grote schaal kunnen ingeschakeld worden door bouwondernemingen. De samenwerking start met een eerste pilootproject bij bouwonderneming Louis De Waele. Ook in Vlaanderen en Wallonië volgen pilootprojecten, waarna verder verbreed wordt naar de hele bouwsector.


Asielzoekers zullen op grote schaal geïnformeerd worden over de mogelijkheden om aan de slag te gaan in de bouwsector. Dat zal onder meer gebeuren door de organisatie van jobdagen, bedrijfsbezoeken en infosessies. Mogelijke kandidaten worden gescreend op vlak van motivatie, talenkennis, ervaringen en dergelijke meer. Op basis daarvan kunnen asielzoekers onmiddellijk tewerkgesteld worden of georiënteerd worden naar het juiste beroep. Er wordt waar mogelijk of nodig ook voorzien in opleidingen rond technische vaardigheden, veiligheid, taal of zelfs het behalen van een rijbewijs.


Het samenwerkingsakkoord met de sociale partners bevat ook een ethisch handvest dat moet zorgen voor een correcte en kwaliteitsvolle relatie tussen werkgever en werknemer. Het legt afspraken vast onder meer rond veiligheid op het werk, het respecteren van werkuren, antidiscriminatie en garandeert dat asielzoekers aan dezelfde arbeidsvoorwaarden worden tewerk gesteld als andere medewerkers in de bouwonderneming.

‘Het samenwerkingsakkoord met de bouwsector is het eerste sectorbrede partnerschap in de uitrol van het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’. Zo kunnen we in één klap alle bouwondernemingen in ons land bereiken. In de toekomst willen we ook dergelijke samenwerkingen opzetten met andere beroepssectoren. Asielzoekers de kans geven om te werken is een echte win-win. Ze helpen om de arbeidskrapte op te vangen, ze dragen bij aan onze gemeenschap en zetten belangrijke stappen op vlak van integratie als ze erkend zouden worden als vluchteling. Wie niet erkend wordt, beschikt over vaardigheden die hij kan gebruiken in zijn land van herkomst”, 

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi.


Gianni De Vlaminck, Voorzitter Constructiv in naam van de sociale partners bouw: “De sociale partners in de bouwsector juichen dit akkoord toe. Via deze samenwerking willen we zoveel mogelijk bouwbedrijven betrekken bij de aanwerving en opleiding van asielzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de bouwsector de nodige hefbomen, zullen vinden om snel een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze zich zowel op professioneel als op persoonlijk vlak ten volle ontplooien. Tevens biedt deze vorm van tewerkstelling een deel van de oplossing voor de krapte op de bouwarbeidsmarkt.”


Michael Kegels, directeur generaal van Fedasil: “Uiteraard willen asielzoekers die in onze opvangcentra verblijven, werken! Daarmee versterken ze hun competenties, en dragen ook ze ook hun (bak)steentje bij aan de samenleving. Met Fedasil willen we kansen creëren: deze samenwerking met de bouwsector is daarvan een goed voorbeeld.”


***


Over ‘Asielzoeker zoekt match’

Asielzoekers mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt. Met het actieplan “Asielzoeker zoekt match” zet Fedasil in op competentieverwerving (zoals opleidingen, taallessen,..) en de begeleiding van asielzoekers naar een volwaardige job van korte duur of vrijwilligerswerk tijdens hun asielprocedure. Daartoe werd een nieuwe cel opgericht bij Fedasil die door middel van een centrale aanpak vraag en aanbod matcht. Dat gebeurt onder andere in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Wie informatie wil of concrete samenwerking wil opzetten, kan terecht op een centraal aanmeldpunt: work@fedasil.be.


Over Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en andere doelgroepen en garandeert de kwaliteit en de conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. Fedasil coördineert ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. www.fedasil.be


Over Constructiv

Constructiv is een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf. Onze organisatie ijvert ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats. www.constructiv.be