• Sammy Mahdi

Slechts 4,5% asielweigeringen door CGVS gewijzigd naar erkenning vluchteling/subsidiair beschermde

Activiteitenrapport RVV

Vandaag werd in het parlement het activiteitenverslag 2020 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgesteld. Dit is de eerste maal dat dit gebeurt in het parlement. Eerder al in september, werd ook het activiteitenverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken voorgesteld in het parlement. Dit past in het beleid van Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi om het asielbeleid transparanter te maken en op regelmatige basis actuele cijfers en beslissingen te publiceren.

De Raad voor Vreemdelingenbeslissingen is een essentiële schakel in een goed functionerend asielbeleid, waarbij snellere en kwaliteitsvolle procedures voorop staan vanaf het moment van indiening van de asielaanvraag tot de erkenning als vluchteling of (vrijwillige) terugkeer na een negatieve beslissing. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen onder meer de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.


Uit de cijfers van de RVV blijkt dat in 2020 slechts in 4,5% van de beroepsgevallen een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gewijzigd wordt naar een erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde, wat bewijst dat het CGVS bij de beoordeling van de asielaanvragen bijzonder kwaliteitsvol werk aflevert.


In 2020 werden 14.238 beroepen ingesteld. 15.771 beroepsdossiers werden effectief afgehandeld, ondanks de beperkingen waarmee het RVV geconfronteerd werd in tijden van COVID-19. Tegen meer dan de helft (ongeveer 55%) van de weigeringsbeslissingen door het CGVS wordt een beroep ingesteld bij de RVV. Het behandelen van een beroep neemt gemiddeld 7 maanden in beslag. De RVV kampt nog steeds met een historische achterstand in beroepsdossiers. In het jaar 2016 ging het maar liefst om 16.556 dossiers. De afgelopen 5 jaar werd dit reeds teruggebracht tot 9.391 dossiers in 2020, op vlak van asielberoepen zelfs tot amper 770.

De achterstand in dossiers werd afgelopen jaren stelselmatig teruggebracht door de goede werking van de RVV. Dat is nodig, want een achterstand zorgt voor lang aanslepende procedures en onzekerheid bij de persoon in kwestie, maar het heeft ook gevolgen voor andere partners in de asielketen. Wanneer iemand beroep aantekent tegen de asielbeslissing van het CGVS bijvoorbeeld, heeft deze persoon recht op opvang in het opvangnetwerk tijdens de periode van de beroepsprocedure,

zegt Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi.


Het is dan ook belangrijk dat er in de toekomst geen bottleneck ontstaat in de asielketen bij een stijgend aantal beroepen. De afgelopen maanden werd ons land geconfronteerd met een stijgende instroom van asielzoekers. De ervaring leert dat ook het aantal beroepen de stijging van het aantal asielaanvragen zal volgen.


Om de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen structureel te versterken nam Staatssecretaris Sammy Mahdi eerder de beslissing tot bijkomende aanwerving van meer dan 60 personeelsleden, waaronder 6 rechters en 2 kamervoorzitters. Uit het activiteitenverslag blijkt dat het personeelsbestand na 2015 afgebouwd werd van 270 VTE’s naar 246,7 VTE’s. Dankzij een nieuw wet is het de RVV ook toegestaan om bij bijzondere omstandigheden de procedure volledig schriftelijk af te handelen, indien de rechter dit opportuun acht. Vanaf het voorjaar 2022 zal de RVV ook elektronisch kunnen communiceren met de procespartijen, wat de snelheid ten goede zal komen. De RVV verklaarde in het parlement ook vragende partij te zijn om een nieuw migratiewetboek. Hieraan wordt momenteel de hand gelegd. Het zal de RVV toelaten om efficiënter te werken en zal leiden tot snellere beroepsprocedures.


“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een goed functionerend orgaan. We willen er voor zorgen dat de RVV op een structurele manier versterkt wordt zodat zij ook in de toekomst gewapend is om beroepen op een snelle en kwaliteitsvolle manier te behandelen. Dat is onontbeerlijk om de onzekerheid bij asielzoekers te verminderen, maar ook om de druk op ons asielsysteem structureel te verlichten”, 

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi.