• Sammy Mahdi

Start eerste projectoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie » ter waarde van 2.250.000 euro

De Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, die tevens bevoegd is voor Personen met een Beperking, voor Armoedebestrijding en voor Beliris, Karine Lalieux, de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, hebben op woensdag 16 maart 2022 een projectoproep gelanceerd, namelijk “Armoedebestrijding en sociale inclusie”.Alle verenigingen die in dat domein actief zijn, kunnen hun kandidatuur indienen voor deze projectoproep waaraan een bedrag van 2.250.000 euro werd toegewezen.


Er werd geopteerd voor twee specifieke thema’s.

Ten eerste viel de keuze op initiatieven die de bedoeling hebben om kwetsbare groepen, in het bijzonder eenoudergezinnen, te laten deelnemen aan cultuur- en sportactiviteiten. Dit is een positieve en constructieve manier om de mensen van deze doelgroep te bereiken, met de bedoeling om hen uit hun sociale isolement te tillen en er op korte of langere termijn aan bij te dragen dat zij uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen komen.


In de tweede plaats werd er gekozen voor initiatieven die gericht zijn op de preventie van armoede en sociaal isolement. Het betreft meer bepaald huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen, en tevens de implementatie van leer- en begeleidingsmodules met het oog op een gezond beheer van het huishoudbudget. Ook dit is een duurzame insteek om op lange termijn verandering teweeg te brengen.


Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. Alle concrete informatie, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende stappen om een project in te dienen, enz. kunnen worden geraadpleegd op de website: www.nationale-loterij.be/projectoproep

De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur. In de daaropvolgende weken zal de Jury een aantal projecten uitkiezen.


« In ons land wordt 44% van de eenoudergezinnen rechtstreeks geconfronteerd met het risico van armoede en sociale uitsluiting. Dit percentage ligt ruim twee keer hoger dan het Belgische gemiddelde. Van deze toestand zijn de kinderen uiteraard de eerste slachtoffers. Dankzij deze projectoproep steunen wij acties die gericht zijn op mensen die in opeenvolgende crisissituaties bijzonder kwetsbaar zijn. Op die manier helpen wij hen om uit de spiraal van het sociale isolement te geraken. De huidige projectoproep kadert echter ook in een ruimere dynamiek van armoede en ongelijkheid. Net zoals wij ons inzetten voor een wereld zonder CO2-uitstoot, zullen wij blijven ijveren voor een maatschappij zonder armoede », zo verklaart Minister Karine Lalieux.


« Met het nieuwe beheerscontract van de Nationale Loterij kan er jaarlijks 200 miljoen euro uitgekeerd worden aan goede doelen, 15 miljoen meer per jaar dan vroeger is dat. Daarmee is de Nationale Loterij een bijzonder belangrijke partner voor armoedeverenigingen en organisaties uit de cultuur- en sportsector. Met afzonderlijke projectoproepen in samenwerking met het middenveld willen we nog diepgaander werken op specifieke thema’s. Zo vergroten we de zichtbaarheid voor sommige maatschappelijke thema’s en problematieken en vergroten we de effectieve impact van de Nationale Loterij op het terrein », 

vervolgt Staatssecretaris Sammy Mahdi.


« Deze projectoproep sluit naadloos aan bij de waarden en de opdracht van de Nationale Loterij, d.w.z. haar winst voor 100% laten terugvloeien naar de maatschappij om op die manier een positieve impact uit te oefenen op het collectieve samenleven », zo besluit Jannie Haek, Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij.