Nieuwe gesloten terugkeercentra

Er komen 3 nieuwe gesloten terugkeercentra die ingezet zullen worden voor de terugkeer van personen in onwettig verblijf. Deze zullen gebouwd worden in Jumet, Jabbeke en Zandvliet.

Een gesloten terugkeercentrum is een plaats waar vreemdelingen zonder papieren of recht op verblijf in ons land administratief worden vastgehouden met het oog op hun gedwongen verwijdering uit België. Een gesloten terugkeercentrum mag niet verward worden met een opvangcentrum. In een opvangcentrum krijgen verzoekers om internationale bescherming (kortweg asielzoekers) opvang tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.


Momenteel telt ons land 6 gesloten terugkeercentra die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het gaat om het transitcentrum Caricole en Repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel, centra in Merksplas, Brugge, Vottem en het gesloten centrum voor vrouwen in Holsbeek.


Met het terugkeerplan zorgen we voor een bijna verdubbeling van de terugkeercapaciteit tot 1 145 plaatsen. Enerzijds zorgen we dankzij slimme inbreidingen in bestaande centra voor een capaciteitsstijging op korte termijn. Anderzijds bouwenwe 3 nieuwe terugkeercentra. Het gaat om een nieuw centrum in Zandvliet met 144 plaatsen en in Jabbeke met 112 plaatsen. Jabbeke zal het gesloten centrum van Brugge vervangen waar de infrastructuur verouderd is en niet aangepast aan de huidige normen inzake privacy en comfort. In Jumet komt een gesloten centrum met 200 plaatsen. In de toekomst zal voor de verwijdering uit dit centrum ook gebruik gemaakt worden van de luchthaven van Charleroi. Van deze luchthaven vertrekken er heel wat vluchten richting bestemmingsregio's zoals de Maghreb en de Balkan.


Nieuwe plaatsen in gesloten terugkeercentra zullen prioritair worden door personen in onwettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of overlast veroorzaken. Dergelijke personen kunnen in een gesloten centrum vastgehouden worden na geïntercepteerd te zijn door de politie. Ook de verwijdering van buitenlandse criminelen vanuit de gevangenis wordt verder opgedreven.


Met bijkomende plaatsen kan het aantal gedwongen verwijderingen structureel verhoogd worden en kan gezorgd worden voor kwalitatieve, humane en veilige omstandigheden voor de vasthouding van de vreemdeling."Gesloten centra vormen een essentieel onderdeel van de strijd tegen illegale immigratie. Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, kan hier niet blijven. Zeker voor personen die feiten hebben gepleegd, de openbare orde verstoren of zorgen voor overlast is het belangrijk dat we een zeer kordaat beleid voeren en de nodige capaciteit voorzien om deze personen gedwongen te kunnen terugsturen naar het land van herkomst."

- Sammy Mahdi
FITT woningen.png