Respect voor het internationaal recht

Internationale verdragen en akkoorden staan onder druk. Nochtans vormen ze een hoeksteen van een op regels gebaseerde internationale orde. Internationaal recht laat staten toe stabiele en georganiseerde internationale betrekkingen te onderhouden. In internationale verdragen vinden we eveneens de fundamentele mensenrechten terug. Migratie is bij uitstek een thema dat vraagt om internationale afspraken. Ons land heeft zich juridisch verbonden om internationale rechten van vluchtelingen en migranten te respecteren en te beschermen, mede omdat ze uiting geven aan een morele plicht en de menselijke waardigheid. Deze regels zijn er o.a. gekomen om een herhaling van pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden te vermijden. Zo was bijvoorbeeld op de befaamde Conferentie van Evian in 1938 geen enkel land ter wereld bereid om joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk op te vangen. Slechts één van de vele voorbeelden die een dramatische afloop kenden. Daarom zal deze regering bij de uitvoering van haar beleid het toepasselijk internationaal recht respecteren.

Internationale verdragen als basis voor actie

Het Belgisch asiel- en migratiebeleid is gestoeld op de rechten van de mens, zoals verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechteninstrumenten. Ons land is er toe gehouden in alle transparantie zijn juridische en morele verplichtingen na te komen. Deze regering heeft niet enkel de ambitie om bindende verdragen uit te voeren, maar eveneens om politieke instrumenten – zoals het VN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration en de VN Agenda 2030 – te vertalen naar concrete acties op het terrein. Tijdens de eerste “International Migration Review Forum” (IMRF) in 2022 zullen de eerste resultaten van het Global Compact worden besproken. Hiertoe zal in samenwerking met de verschillende bevoegde entiteiten en het maatschappelijk middenveld een actieplan worden opgesteld. In het licht van de actuele uitdagingen zal ons land bovendien bijdragen aan het creëren van nieuwe en het verbeteren van bestaande internationale afspraken via de Belgische diplomatie en instrumenten van multilaterale samenwerking.

Een beleid gebaseerd op internationaal recht heeft verschillende componenten. Ten eerste houdt het in dat België erkent dat verschillende categorieën van kwetsbare vreemdelingen beschermd worden door het internationale recht. Het recht op asiel en het principe op non-refoulement vormen daarbij de hoeksteen. België zal bescherming blijven bieden aan vervolgde personen ongeacht hun land van herkomst. Het internationale en Europese kader is tegelijk ruimer dan de beschermingsregels. Ook op basis van onze integratie in de Europese interne markt en samenwerkingsverbanden met derde landen zijn verblijfsrechten ontstaan voor niet-onderdanen die in België komen werken, studeren en handel drijven. Ten tweede dienen de materiële mensenrechten en fundamentele vrijheden van vluchtelingen en migranten, ongeacht hun migratiestatus, gerespecteerd en beschermd te worden in alle fasen van de migratiecyclus. Daarbij zullen de specifieke behoeften van vrouwen, mannen, meisjes en jongens in rekening worden genomen. Tegelijk wordt de waardigheid en keuzevrijheid van het individu benadrukt. Bijzondere aandacht zal gaan naar kwetsbare groepen, met name kinderen en LGBTQIA+ personen. Ten slotte zal de regering aandacht besteden aan de correcte afdwinging van de rechten vervat in internationale instrumenten. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter zijn fundamentele principes van onze democratische rechtstaat.

Meer nieuws